Arbetssätt

Vi ska i alla lägen erbjuda den lösning som är bäst för våra resenärer och miljön, oavsett trafikslag. Resenärernas behov präglar hur vi agerar och vad vi prioriterar. När de upplever att vi ger dem det de behöver och dessutom överträffar vad de förväntar sig – då har vi lyckats.

Vi hittar de bästa lösningarna

Att Keolis tillhör ett stort internationellt företag är en styrka. Genom att ta all kunskap som finns inom företaget och anpassa den efter lokala förutsättningar utvecklar vi kollektivtrafiken och får därmed nöjdare resenärer. Som exempel kan nämnas vår analysmodell för produktutveckling, Neolis, som under tio år utvecklats av Keolis i Frankrike. Genom denna analysmodell är vi med och tar ansvar för linjeplanering och utveckling av kollektivtrafiken.

vår organisation

För att trafiken ska kunna rulla utan problem dygnet runt i våra trafikområden leds och samordnas den av trafikområdeschefer och verkstadschefer. De får i sin tur stöd av våra centrala funktioner för: affärsutveckling, HR och kommunikation, marknad, finans, ekonomi och juridik, teknik- och miljö samt trafikplanering och IT.

Keolis säkerhetspolicy

Keolis sätter säkerheten främst för våra medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Ingen människa ska skadas till följd av vår verksamhet.

Vi ska i alla delar följa aktuell lagstiftning och arbeta med ständiga förbättringar för att förebygga trafikolyckor och tillbud och på så sätt skapa en tryggare trafikmiljö.

Genom god beredskap och samverkan med huvudmän, kommuner, polis, räddnings-tjänst och andra samhällsviktiga verksamheter medverkar Keolis till säkerhet och trygghet genom hela resan.

Våra medarbetare ska ha rätt kunskaper och förutsättningar för att på ett säkert sätt  kunna utföra vår trafik. Kompetensen följs upp i medarbetarsamtal, via arbetsplats-observationer och avvikelsekontroller.

I syfte att värna säkerhet, trygghet och service för våra resenärer har vi nolltolerans mot alkohol och droger och därtill ett totalförbud för förare att använda mobiltelefon och mediaspelare då fordonet är i trafik vilket även omfattar att bära handsfreeutrustning.

Vi arbetar för att minimera förekomst av tidspress som kan utsätta förare, resenärer och medtrafikanter för säkerhetsrisker. All utveckling och trafikplanering sker i enlighet med gällande myndighetskrav, lagstiftning och avtal.

Säkerhetskontroll utförs på varje fordon som ska tas i bruk nästkommande dygn och Keolis fordon har förebyggande service- och underhållsprogram. Såväl säkerhets-kontroller som service och underhåll stickprovskontrolleras. Samtliga Keolis fordon är utrustade med alkolås och handbrandsläckare, bussar i linjetrafik har överfallsalarm och automatiska släcksystem i motorutrymme. Förarplatsen är utrustad med säkerhets-bälte som ska användas.

Keolis har beredskap med organisation och rutiner för att hantera olika grader och arter av kris, oavsett var i landet den inträffar och vilken tid på dygnet den inleds.

Alla medarbetare kan och ska rapportera brister och missförhållanden som direkt eller indirekt kan äventyra säkerheten.

Keolis kvalitetspolicy 

Keolis utvecklar resandet och överträffar resenärernas förväntningar - varje dag. Genom att köra lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapar vi värde för resenärerna, samhället och ägarna.

På Keolis är säkerheten alltid viktigast. Våra förare tar ansvar för hundratusentals resenärer och medtrafikanter varje dag. Säkerheten är vår viktigaste kvalitetsparameter och det är utifrån den som våra medarbetare kan fatta kloka och trygga beslut i vardagen.

Resenärens nöjdhet är viktig för att stärka kollektivtrafiken som en viktig komponent i ett hållbart samhälle. På Keolis utgår vi från resenärens behov och krav när vi driver utvecklingen av vår organisation, utvecklar linjenät, driver vårt hållbarhetsarbete och utvecklar produkter och tjänster.

Uppdragsgivarens nöjdhet ökar då vi kan uppvisa nöjda resenärer, stabila resultat, effektiv verksamhet och att vi håller vad vi lovar. En nöjd uppdragsgivare är basen för Keolis fortlevnad och framtida utveckling och därför är lyhördhet för beställarens önskemål och krav en självklarhet för Keolis.

I våra mest kritiska processer ska alla ha samma arbetssätt för säker leverans med precision och god inre effektivitet. Genom att styra både med process- och linjeorganisation levererar vi trafiken på bättre sätt med nöjdare kunder och stabilare ekonomiskt resultat vilket möjliggör fortsatt utveckling.

Keolis medarbetare är engagerade och medvetna om sina roller och sitt ansvar för våra affärer. De arbetar dagligen med att följa upp och förbättra verksamheten med hjälp ett tydligt tillvägagångssätt för förbättringsarbete. Vi anser att detta är viktigt för att klara konkurrensen och skapa en fortsatt förbättrad inre effektivitet.