Arbetssätt

Vi ska i alla lägen erbjuda den lösning som är bäst för våra resenärer och miljön, oavsett trafikslag. Resenärernas behov präglar hur vi agerar och vad vi prioriterar. När de upplever att vi ger dem det de behöver och dessutom överträffar vad de förväntar sig – då har vi lyckats.

Vi hittar de bästa lösningarna

Att Keolis tillhör ett stort internationellt företag är en styrka. Genom att ta all kunskap som finns inom företaget och anpassa den efter lokala förutsättningar utvecklar vi kollektivtrafiken och får därmed nöjdare resenärer. Som exempel kan nämnas vår analysmodell för produktutveckling, Neolis, som under tio år utvecklats av Keolis i Frankrike. Genom denna analysmodell är vi med och tar ansvar för linjeplanering och utveckling av kollektivtrafiken.

vår organisation

För att trafiken ska kunna rulla utan problem dygnet runt i våra trafikområden leds och samordnas den av trafikområdeschefer och verkstadschefer. De får i sin tur stöd av våra centrala funktioner för: affärsutveckling, HR och kommunikation, marknad, finans, ekonomi och juridik, teknik- och miljö samt trafikplanering och IT.

Keolis säkerhetspolicy

Keolis sätter säkerheten främst för våra medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Ingen människa ska skadas till följd av vår verksamhet.

Vi ska i alla delar följa aktuell lagstiftning och arbeta med ständiga förbättringar för att förebygga trafikolyckor och tillbud och på så sätt skapa en tryggare trafikmiljö.

Genom god beredskap och samverkan med huvudmän, kommuner, polis, räddnings-tjänst och andra samhällsviktiga verksamheter medverkar Keolis till säkerhet och trygghet genom hela resan.

Våra medarbetare ska ha rätt kunskaper och förutsättningar för att på ett säkert sätt  kunna utföra vår trafik. Kompetensen följs upp i medarbetarsamtal, via arbetsplats-observationer och avvikelsekontroller.

I syfte att värna säkerhet, trygghet och service för våra resenärer har vi nolltolerans mot alkohol och droger och därtill ett totalförbud för förare att använda mobiltelefon och mediaspelare då fordonet är i trafik vilket även omfattar att bära handsfreeutrustning.

Vi arbetar för att minimera förekomst av tidspress som kan utsätta förare, resenärer och medtrafikanter för säkerhetsrisker. All utveckling och trafikplanering sker i enlighet med gällande myndighetskrav, lagstiftning och avtal.

Säkerhetskontroll utförs på varje fordon som ska tas i bruk nästkommande dygn och Keolis fordon har förebyggande service- och underhållsprogram. Såväl säkerhets-kontroller som service och underhåll stickprovskontrolleras. Samtliga Keolis fordon är utrustade med alkolås och handbrandsläckare, bussar i linjetrafik har överfallsalarm och automatiska släcksystem i motorutrymme. Förarplatsen är utrustad med säkerhets-bälte som ska användas.

Keolis har beredskap med organisation och rutiner för att hantera olika grader och arter av kris, oavsett var i landet den inträffar och vilken tid på dygnet den inleds.

Alla medarbetare kan och ska rapportera brister och missförhållanden som direkt eller indirekt kan äventyra säkerheten.

Keolis kvalitetspolicy 

Keolis tjänster skall tillfredsställa och skapa mervärde för våra kunder i enlighet med uttryckta behov, förväntningar och krav. All verksamhet i företaget skall syfta till att leverera enligt de utfästelser och åtaganden vi gjort till våra kunder.

Keolis medarbetare skall vara medvetna om de krav och önskemål som uttryckts av våra kunder, samt våra arbetssätt och utfästelser vi gjort för att kunna arbeta för att uppfylla dessa.

Mätningar av uppfyllelse av leverans och kundnöjdhet skall genomföras, användas och publiceras för samtliga medarbetare för att åskådliggöra hur väl våra processer lyckas med att tillfredsställa Keolis kunder.

Fakta och mätningar skall ligga till grund för arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten. Keolis ambition är att kontinuerligt förbättras utifrån kunders och medarbetares syn på verksamheten.

För att säkra arbetssätt och måluppfyllelse skall Keolis verksamhet, på alla nivåer, systematiskt bedrivas i enlighet med de uppförda beskrivningarna i Keolis verksamhetssystem (Kartan och KAM).