Anders Lundström debatterar offentlig upphandling

Konkurrensen sätts ur spel av bristande kompetens och affärsmässig förståelse, nonchalans och till och med medvetna brott mot upphandlingslagen, skriver Anders Lundström, vd Keolis Sverige idag i en debattartikel i tidningen Dagens samhälle. Artikeln återges här i sin helhet.

Upplands lokaltrafik medveten lagbrytare

Konkurrensen sätts ur spel av bristande kompetens och affärsmässig förståelse, nonchalans och till och med medvetna brott mot upphandlingslagen, skriver Anders Lundström, vd Keolis Sverige.

Vi deltar årligen i offentliga upphandlingar där kontraktsvärdena uppgår till miljardbelopp. Kostnaderna för att utforma anbuden når ofta miljonbelopp.

Dessvärre varierar trafikhuvudmännens tillämpning av upphandlingslagarna mellan yttersta spetskompetens och professionalism till total avsaknad av förståelse för leverantörens situation och fullständig nonchalans inför regelverket.

Upphandlingsutredningen 2010 ska ge besked om upphandlingsreglerna räcker till för att göra goda affärer på marknaden. Utredare Anders Wijkman konstaterar på Upphandlingsdagarna (2-3 feb) att ”de problem vi ser på upphandlingsområdet inte kan härledas till regelverket utan snarare till tillämpningen av regelverket. Det finns många rädslor och myter kring vad som är möjligt”.

Det senaste exemplet på upphandling som havererat på grund av brister i tillämpningen av lagen är den av regional busstrafik i Upplands län. Men här handlar det varken om rädslor eller myter.

Såväl rättslig överprövning som och extern revision visar att Upplands Lokaltrafik (UL) saknar affärsmässig förståelse, har brustit i intern kontroll och i oklara syften medvetet frångått gällande regelverk. UL efterfrågade i ett sent skede förändrade priser med hänvisning till ett uppdaterat ägardirektiv.

Skäl saknades då innebörden av direktivet var detsamma som i det styrelsebeslut som fattats ett halvår tidigare. Den ena konkurrenten valde ändå att sänka sitt anbud med 8 procent, och medgav senare att man olagligt informerats av UL om Keolis prissättning. Den andra konkurrenten sänkte med 13 procent, men uppger sig inte ha informerats av UL. Detta i en bransch som – i normala fall- som bäst ger möjlighet till 5 procents vinstmarginal.

UL har medgivit brott gällande sekretesslagstiftningen.  Ett oetiskt och oacceptabelt agerande som kraftigt skadar förtroendet för offentliga affärer. UL har på flera punkter avvikit från lagens krav på dokumentation och spårbarhet. Exempelvis framgår inte hur, var och när vinnande anbud lämnats in.

Mot denna bakgrund är det ytterst oroväckande att UL inte har vidtagit några mått och steg. Så allvarliga regelöverträdelser kan inte lämnas utan åtgärd. Vårt främsta intresse är att undvika fortsatta haverier. Varken leverantörer eller samhället har råd med dem. Dagens lagstiftning ger utrymme för både högkvalitativa och affärsmässiga upphandlingar.

Här är våra råd till upphandlare:

• Fördjupa er affärsmässiga kunskap. Alla krav påverkar vad som levereras. Utan förståelse och respekt för leverantörens mål och drivkrafter – att precis som köparen göra goda ekonomiska affärer – kommer det grundläggande målet inte att uppnås.

• Acceptera och respektera regelverket. Dagens lagstiftning ger i stort utrymme för högkvalitativa och affärsmässiga upphandlingar.

•  Ersätt detaljstyrning med funktionskrav. Då kan leverantören göra vad denne är bäst på – att leverera en funktionell och affärsmässigt driven lösning.

• Avstå från de avtalsmässiga risker som nu i överflöd läggs på leverantören, utan att denne kan kontrollera orsaken till risken (som trafikutbudet eller förändringar i lagstiftningen).

Anders Lundström Vd, Keolis Sverige