Uppdaterad 2016-11-21

Strukturerat arbetssätt, ger ökad trafiksäkerhet

Sveriges riksdag har antagit en nollvision, det innebär att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. Ett verktyg för företag och organisationer som vill stärka sitt säkerhetsarbete är den internationella standarden för vägtrafiksäkerhet, ISO 39001.

Bristande trafiksäkerhet är ett stort globalt problem – varje år dör cirka 1,2 miljoner människor i trafiken. I samband med den svenska nollvisionen om noll döda och allvarligt skadade i trafiken började Trafikverket och SIS, Swedish Standards Institute, därför att ta fram en standard på området tillsammans med intressenter som SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Sveriges Åkeriföretag. Arbetet ledde fram till den internationella standarden ISO 39001 som omfattar alla företag som på något sätt påverkar eller påverkas av trafiksäkerhet.

– Genom att låta certifiera sig visar man att man tar frågan på allvar och arbetar på ett strukturerat sätt med trafiksäkerhet, säger Johannes Frenzel, revisionsledare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som är ett av två ackrediterade certifieringsföretag för standarden i Sverige.

Att arbeta utifrån standarden innebär att man arbetar mot nollvisionen på ett strukturerat sätt med olika mål och delmål. Sedan standarden infördes 2012 har en rad företag i Sverige låtit certifiera sig – främst på godstransportsidan.

– Det handlar om att analysera avvikelser, incidenter och andra händelser som påverkar trafiksäkerheten och utifrån detta besluta om åtgärder för att nå det övergripande målet. Det innebär att man hela tiden behöver planera, genomföra, kontrollera och agera i ett återkommande cykliskt förlopp, säger Johannes Frenzel.

Hur lång tid själva certifieringen tar varierar mellan olika företag, beroende på verksamhetens omfattning. Efter genomförd revision har man sex månader på sig att åtgärda eventuella avvikelser för att klara certifieringen. Därefter sker en uppföljande revision varje år. Var tredje år görs en större omcertifiering, allt med målet att stärka trafiksäkerhetsarbetet. Keolis håller för närvarande på att certifiera sitt trafiksäkerhetsarbete när det gäller busstrafiken i Stockholm city och planerar att vara färdiga till årsskiftet.