Uppdaterad 2022-10-04

Linje 6 - en lyckad satsning

December 2017 startades stombusslinje 6 för att snabbt växande områdena Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm skulle få en kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik. Keolis tog tillsammans med Trafikförvaltningen samt Stockholm och Solna stad fram en genomförandeplan för införandet av linje 6. Utvärderingen av de inledande månadernas trafik har samlats i en rapport som Keolis sammanställt.

Stombusslinje 6

I rapporten framgår att de genomförda framkomlighetsåtgärderna bidragit med en positiv effekt på restid och medelhastighet längs linje 6, dessa motverkas dock av en generellt lägre framkomlighet lokalt på grund av trängsel och vägarbeten. Längs hela linjen minskar medelhastigheten något på linje 6 jämfört med linje 73 som tidigare trafikerade sträckan. På delsträckan där de flesta åtgärder genomförts, mellan Östra station och Ropsten i båda riktningar, har hastigheten dock ökat vilket pekar på att åtgärderna gett önskad effekt. Många av de uppsatta projektmålen för en attraktiv kollektivtrafik nås, såsom effektivare hållplatsstopp, en trafikståtid under 15 procent och en pålitlighet över 70 procent. Samtidigt nås inte förutsägbarhetsmålet om maximalt 20 procent variation i restid.

Den bibehållna framkomligheten tillsammans med mer kapacitetsstarka fordon och regelbunden trafik med utökad turtäthet har dock gett en attraktivare kollektivtrafik med positivt resultat på resandeutvecklingen. Att resandet en genomsnittsvardag ökat med 66 procent fördelat över dygnets alla timmar visar på effekten av en tydlig gemensam satsning på Stockholms nya stomlinje.

Lärdomar

Rapporten konstaterar vidare att de lärdomar och förbättringsförslag som erhållits av samarbetet i detta projekt är viktiga att ta med sig i framtida satsningar av detta slag, och exempelvis även i fortsatt arbete med handlingsplan för stombuss.

Den goda samverkan som skett för framtagande av genomförandeplan och framkomlighetsåtgärder mellan Keolis, Trafikförvaltningen, Stockholms stad och Solna stad har varit nyckeln till framgång i detta projekt. Det viktigaste för en effektiv samverkan är att respektive organisation arbetar med sina delar mot ett gemensamt mål och att framkomlighetsåtgärderna genomförs samtidigt och innan trafikstart. Att projektet var politiskt beslutat och därmed tydligt förankrat hos alla parter gav draghjälp till projektet.

Framtiden

Förutom högre turtäthet och trafikering med blå ledbussar har arbetet fokuserat på framkomlighetsåtgärder i form av nya busskörfält, prioritering i trafiksignaler och andra trimningsåtgärder inom befintligt gatuutrymme.

I stomnätsplanen för Stockholms län redovisas även en förlängning av linje 6 mot Vällingby via Solna centrum och Sundbyberg. Ett första steg mot detta mål är att förlänga linjen utmed Solnavägen och vidare till Solna centrum, ett projekt som skulle gynnas av ett liknande, effektivt samarbete kring framkomlighet och trafikering mot ett nytt gemensamt mål.

Hela rapporten finns att läsa här Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster..