Arbetssätt

Vi ska i alla lägen erbjuda den lösning som är bäst för våra resenärer och miljön, oavsett trafikslag. Resenärernas behov präglar hur vi agerar och vad vi prioriterar. När de upplever att vi ger dem det de behöver och dessutom överträffar vad de förväntar sig – då har vi lyckats.

Vi hittar de bästa lösningarna

Att Keolis tillhör ett stort internationellt företag är en styrka. Genom att ta all kunskap som finns inom företaget och anpassa den efter lokala förutsättningar utvecklar vi kollektivtrafiken och får därmed nöjdare resenärer. Som exempel kan nämnas vår analysmodell för produktutveckling, Neolis, som under tio år utvecklats av Keolis i Frankrike. Genom denna analysmodell är vi med och tar ansvar för linjeplanering och utveckling av kollektivtrafiken.

vår organisation

För att trafiken ska kunna rulla utan problem dygnet runt i våra trafikområden leds och samordnas den av trafikområdeschefer och verkstadschefer. De får i sin tur stöd av våra centrala funktioner för: affärsutveckling, HR och kommunikation, marknad, finans, ekonomi och juridik, teknik- och miljö samt trafikplanering och IT.

Keolis säkerhetspolicy

Keolis sätter säkerheten främst för våra medarbetare, resenärer och medtrafikanter samt att ingen människa ska skadas till följd av vår verksamhet .
Vi ska i alla delar följa aktuell lagstiftning och arbeta med ständiga förbättringar för att förebygga trafikolyckor, tillbud och brott och på så sätt skapa en tryggare trafikmiljö samt arbetsmiljö.

Genom god beredskap och samverkan med huvudmän, kommuner, polis, räddningstjänst och andra samhällsviktiga verksamheter medverkar Keolis till säkerhet och trygghet genom hela resan.

I syfte att värna säkerhet, trygghet och service för våra resenärer, har Keolis ett totalförbud för förare under tjänstgöring i buss att använda mobiltelefon och mediaspelare, vilket även omfattar att bära handsfreeutrustning. Under körning är hantering av handhållen kommunikationsutrustning förbjuden enligt lag vilket Keolis medarbetare är medvetna om och respekterar.

Våra medarbetare ska ha rätt kunskaper och förutsättningar för att på ett säkert sätt utföra uppdraget. Kompetens följs upp i medarbetarsamtal, via arbetsplatsobservationer och avvikelsekontroller.

Säkerhetskontroll utförs på varje fordon som ska tas i bruk och Keolis fordon har förebyggande service- och underhållsprogram.
Keolis fordon är utrustade med alkolås som samtliga förare ska blåsa i innan påbörjad tjänst och vid avlösning.

Keolis har nödlägesberedskap med en fungerande lokal och central krisorganisation och rutiner för att hantera allvarliga händelser och kriser, oavsett var i landet den inträffar och vilken tid på dygnet den inträffar.

Alla medarbetare kan och ska rapportera brister och missförhållanden som direkt eller indirekt kan äventyra säkerheten. Brott ska polisanmälas och företagets säkerhetschef ska snarast informeras om händelsen.

Keolis kvalitetspolicy 

Keolis utvecklar resandet för att alltid erbjuda en tjänst som är attraktiv och skapar värde för resenärerna, samhället och ägarna.

Resenärens nöjdhet är grundläggande för att stärka kollektivtrafiken som en viktig komponent i ett hållbart samhälle. På Keolis utgår vi från resenärens behov och krav när vi driver utveckling av hållbar verksamhet, linjenät, produkter och tjänster.

Nöjda uppdragsgivare är en förutsättning för Keolis fortlevnad och framtida utveckling. Genom nöjda resenärer, stabila resultat och effektiv verksamhet är vi en pålitlig partner och leverantör som lever upp till önskemål och krav.

Enligt våra beskrivna processer används gemensamma arbetssätt för att säkerställa en pålitlig leverans med precision och inre effektivitet. Genom att styra både med process- och linjeorganisation levererar vi trafiken på bästa sätt med nöjda kunder och stabilt ekonomiskt resultat vilket möjliggör fortsatt utveckling av såväl verksamhet som ledningssystem.

På Keolis vill vi att alla medarbetare är nöjda, engagerade och medvetna om sina roller samt tar ansvar. Genom ett systematiskt förbättringsarbete och med tillgång till bästa praxis arbetar vi dagligen för ökad konkurrenskraft och en hållbar verksamhetsutveckling.