Hållbarhet – Keolis policys

Här hittar du beskivningar av de policys som i störst utsträckning påverkar hela den svenska verksamheten. Keolis hållbarhetspolicy styr bolagets samtliga styrande dokument och omfattar alla delar av Keolis verksamhet.

Keolis hållbarhetspolicy

Keolis hållbarhetspolicy

Keolis hållbarhetspolicy styr bolagets samtliga styrande dokument och omfattar alla delar av Keolis verksamhet.

Keolis uppförandekod bygger på bolagets Hållbarhetspolicy och beskriver närmare hur Keolis ledning och medarbetare ska agera och uppträda, såväl internt som externt, för att bolaget ska uppfylla hållbarhetpolicyns principer.

De entreprenörer, leverantörer och konsulter som arbetar på uppdrag av Keolis ska i avtal ansluta sig till Keolis koncernövergripande dokumentet Supplier Relations Charter som är i samklang med bolagets Hållbarhetspolicy.

Hållbarhet
Keolis är anslutet till och följer FN:s företagsinitiativ Global Compact som grundar sig på FN:s konvention om mänskliga rättigheter och ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner. Hållbarhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och med god uppföljning och ständig förbättring. Keolis ska:

 • Skapa förutsättningar för en säker, trygg och attraktiv arbetsmiljö samt god hälsa på lika villkor för alla medarbetare.
 • Iaktta god affärssed och agera etiskt inom verksamheten samt i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Verka för att förhindra mutor och korruption i såväl den egna verksamheten som hos underleverantörer och samarbetspartners.
 • Säkerställa att tillämpliga hållbarhetsaspekter beaktas vid all upphandling.
 • Eftersträva en god dialog med samhället och dess företrädare samt följa gällande lagar och föreskrifter så som de är avsedda.
 • Bedriva en verksamhet med uthålligt god lönsamhet som skapar trygghet för kunder, medarbetare och leverantörer.
 • Förebygga och förhindra diskriminering och kränkande särbehandling samt främja tolerans och likabehandling mellan individer.
 • Verka för en jämn fördelning av män och kvinnor på alla nivåer i bolaget samt lika lön för lika arbete.
 • Säkerställa att Keolis medarbetare kontinuerligt utbildas och utvecklas för att ha kompetens som motsvarar bolagets behov.
 • Verka för att minimera utsläpp till luft, mark och vatten samt reducerad resursanvändning.

Hållbarhetsarbetet följs upp inom ramen för bolagets ledningssystem.

Sammantaget ska Keolis genom sin verksamhet bidra till en väl fungerande, hållbar och säker kollektivtrafik utifrån samhällets behov och tillgängliga resurser.

Ansvar, kontroll och efterlevnad

 • Keolis Sveriges ledningsgrupp fastställer policyn samt beslutar årligen om eventuella revideringar.
 • VD säkerställer genom tydlig delegering att policyn implementeras och förankras i organisationen.
 • Varje ledningsgruppsmedlem är ansvarig för att kommunicera innehållet till sina medarbetare.
 • Samtliga medarbetare ska verka efter hållbarhetspolicyns principer utifrån uppförandekoden och på så sätt bidra till Keolis hållbarhetsarbete.
 • Keolis arbetar integrerat med ledningssystem som omfattar Säkerhetsstyrning, Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö och är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Keolis säkerhetspolicy

Keolis säkerhetspolicy

Keolis sätter säkerheten främst för våra medarbetare, resenärer och medtrafikanter samt att ingen människa ska skadas till följd av vår verksamhet .
Vi ska i alla delar följa aktuell lagstiftning och arbeta med ständiga förbättringar för att förebygga trafikolyckor, tillbud och brott och på så sätt skapa en tryggare trafikmiljö samt arbetsmiljö.

Genom god beredskap och samverkan med huvudmän, kommuner, polis, räddningstjänst och andra samhällsviktiga verksamheter medverkar Keolis till säkerhet och trygghet genom hela resan.

I syfte att värna säkerhet, trygghet och service för våra resenärer, har Keolis ett totalförbud för förare under tjänstgöring i buss att använda mobiltelefon och mediaspelare, vilket även omfattar att bära handsfreeutrustning. Under körning är hantering av handhållen kommunikationsutrustning förbjuden enligt lag vilket Keolis medarbetare är medvetna om och respekterar.

Våra medarbetare ska ha rätt kunskaper och förutsättningar för att på ett säkert sätt utföra uppdraget. Kompetens följs upp i medarbetarsamtal, via arbetsplatsobservationer och avvikelsekontroller.

Säkerhetskontroll utförs på varje fordon som ska tas i bruk och Keolis fordon har förebyggande service- och underhållsprogram.
Keolis fordon är utrustade med alkolås som samtliga förare ska blåsa i innan påbörjad tjänst och vid avlösning.

Keolis har nödlägesberedskap med en fungerande lokal och central krisorganisation och rutiner för att hantera allvarliga händelser och kriser, oavsett var i landet den inträffar och vilken tid på dygnet den inträffar.

Alla medarbetare kan och ska rapportera brister och missförhållanden som direkt eller indirekt kan äventyra säkerheten. Brott ska polisanmälas och företagets säkerhetschef ska snarast informeras om händelsen.

Keolis kvalitetspolicy

Keolis kvalitetspolicy 

Keolis utvecklar resandet för att alltid erbjuda en tjänst som är attraktiv och skapar värde för resenärerna, samhället och ägarna.

Resenärens nöjdhet är grundläggande för att stärka kollektivtrafiken som en viktig komponent i ett hållbart samhälle. På Keolis utgår vi från resenärens behov och krav när vi driver utveckling av hållbar verksamhet, linjenät, produkter och tjänster.

Nöjda uppdragsgivare är en förutsättning för Keolis fortlevnad och framtida utveckling. Genom nöjda resenärer, stabila resultat och effektiv verksamhet är vi en pålitlig partner och leverantör som lever upp till önskemål och krav.

Enligt våra beskrivna processer används gemensamma arbetssätt för att säkerställa en pålitlig leverans med precision och inre effektivitet. Genom att styra både med process- och linjeorganisation levererar vi trafiken på bästa sätt med nöjda kunder och stabilt ekonomiskt resultat vilket möjliggör fortsatt utveckling av såväl verksamhet som ledningssystem.

På Keolis vill vi att alla medarbetare är nöjda, engagerade och medvetna om sina roller samt tar ansvar. Genom ett systematiskt förbättringsarbete och med tillgång till bästa praxis arbetar vi dagligen för ökad konkurrenskraft och en hållbar verksamhetsutveckling.

Keolis miljöpolicy

Keolis miljöpolicy

Keolis ska arbeta för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik genom användning av förnybara energikällor, minskad resursförbrukning och ständigt minskad påverkan på miljö och klimat.

Vi ska i samverkan med kunder och leverantörer driva utvecklingen mot en mer miljöanpassad teknik som gör att det kollektiva resandet blir ett naturligt val för samhället och medverkar till att fler vill resa kollektivt.

Vi ska i alla delar följa aktuell lagstiftning, riskbedöma verksamheten och förebygga föroreningar, använda livscykelperspektivet för att minimera företagets miljöpåverkan samt arbeta med ständiga förbättringar inom miljö.