Uppdaterad 2022-10-04

Bäddat för revolution i kollektivtrafiken

Ny teknik ihop med anpassade styrmedel är grunden för en revolution inom persontransporter. En implementering av den nya autonoma tekniken skulle kunna innebära slutet för personbilen och nya möjligheter för kollektivtrafiken samtidigt som miljömålen skulle hamna inom räckhåll. Det menar Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.

Det kan kännas som en framtida utopi men enligt Stefan Fölster på tankesmedjan Reforminstitutet fins redan nu förutsättningarna för att minska trängsel, kostnader och miljöpåverkan i många områden runt om i Sverige. I rapporten Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma presenterar han två scenarier som i olika takt kan komma att konkurrera ut bilen som fortskaffningsmedel för boende i tätorters ytterområden redan år 2030.

– Självkörande bilar som klarar allt är långt borta men fordon som kan ta sig fram i begränsade områden och i begränsad fart finns i princip redan. Jag tror att vi kommer att se den här typen av teknik i trafik redan i år, säger Stefan Fölster.

Som exempel nämner Stefan Fölster The Villages i Florida. Ett samhälle med 125 000 invånare och 120 mil vägar där självkörande taxibilar har satts i trafik av företaget Voyage. Bilarna körs visserligen på fossila bränslen men visar att tekniken redan finns och fungerar. Samtidigt körs anropsstyrd trafik med förare på många orter och nya lösningar inom Mobility as a Service (MaaS) driver också utvecklingen framåt.

– Sammantaget finns inget färdigt exempel men många olika steg i samma riktning. En flexibel operatör kan dra nytta av de olika lösningarna och i längden erbjuda en alltmer autonom och sömlös tjänst, säger Stefan Fölster.

Ökad kundnytta

Den största kundnyttan för den nya formen av kollektivtrafik ser Stefan Fölster i att inte behöva vänta på transporten samt att slippa ta sig till hållplatsen, lösningar som är extra lockande vid exempelvis storhandling och hämtning och lämning av barn.

– Dessa fördelar överväger nackdelar som exempelvis låga hastigheter. Att kunna frångå fasta rutter och slippa vänta i dåligt väder spelar stor roll, menar Stefan Fölster.

Det finns dock en del hinder för den nya tekniken, bland annat behovet av en relativt stor flotta för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt och locka fler användare. Detta medför en hög kostnad inledningsvis och tröskeln blir högre ju längre bort från en centralort man kommer.

– När många använder tjänsten i ett område och flottan växer blir väntetiden också kortare. Den höga startkostnaden gör dock att det krävs en tillfällig subvention för den här typen av trafik. Den skaleffekt som föreligger gör sedan att den operatör som gör den inledande investeringen kan dra stor nytta av att tjänsten växer i popularitet, säger Stefan Fölster.

Ny satsning för miljön

Stefan Fölster ser den nya tekniken som en möjlighet för transportsektorn att uppnå miljömålen. Satsningarna för att nå en fördubbling av kollektivtrafiken och utsläppsmålen för transportsektorn kan, enligt hans rapport, ses som fullt realistiska men en ny satsning behövs. Tidpunkten kunde inte vara bättre, inte minst med tanke på den nya regeringen.

– Svenskar sägs vara beredda att ta till sig ny teknik men politiskt vill man sällan vara först i världen, det känns lite riskabelt. När tekniken finns och fungerar på andra ställen i världen kan det bli en ketchupeffekt i Sverige och ske ganska naturligt och snabbt. Ett skäl till att jag tror att det kan komma en sådan effekt i Sverige är att flera av de andra miljö- och transportpolitiska instrumenten inte fungerar så som man har tänkt sig.

Av rapporten framgår att fördubblingsmålet för kollektivtrafiken inte längre är realistiskt och att Sverige ligger efter tidsschemat för att sänka sina utsläpp och uppnå klimatmålen.

– Det handlar om att hitta nya sätt att nå målen, att anpassa styrmedlen. Mitt scenario bygger till exempel på att man anpassar trängselskatter beroende på resa. En resa till närmaste tågstation kan beskattas mindre än en resa genom hela staden.

Stefan Fölster är medveten om hindren för den stora revolution han spår men är samtidigt mån om att föra fram budskapet att det inte kommer att ske stora framsteg om vi inte först tar de små stegen som är fullt möjliga att genomföra redan nu.

– Mentalt låter det lite som science fiction men vi har alla förutsättningar för att redan nu starta en transportrevolution.

Stefan Fölster är nationalekonom och forskare i grunden. Han har bland annat forskat på Stockholms universitet och Institutet för Näringslivsforskning samt varit chef för Handelns utredningsinstitut. Mellan 2001 och 2012 var han chefsekonom på Svenskt näringsliv, sedan 2013 är Stefan Fölster vd för tankesmedjan Reforminstitutet. Han är även författare och har bland annat skrivit böckerna Robotrevolutionen och Framtidens jobb.