Uppdaterad 2022-10-26

Kollektivtrafiken behöver ta mer plats i stadsplaneringen

Keolis anser att stadsplanering och kommunernas översiktsplaner bör inkludera förutsättningar och framkomlighet för kollektivtrafiken. Keolis anser också att Trafikverket i samråd med kommuner och regioner ska utveckla verktyg och metoder för att tydligt kunna prioritera hur gaturummet ska nyttjas. Detta skriver Keolis i sitt remissvar Pdf, 29.8 kB. till utredningen Rätt för klimatet (SOU 2022:21) Länk till annan webbplats..

Kollektivtrafik och mobilitetsfrågor spelar en avgörande roll för att klara de långsiktiga klimatmålen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Enligt utredningen Rätt för Klimatet krävs en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar för att skapa förutsättningar för en miljömässig och socialt hållbar utveckling.

För att uppnå de transportpolitiska målen anser Keolis att kollektivtrafik och mobilitetsfrågor behöver bli mer centrala i samhällsplaneringen. Trafikverket behöver också i en större utsträckning utveckla metoder så att det blir tydligt hur gaturummet och omkringliggande infrastruktur ska utnyttjas för att främja mer hållbara transportmedel såsom kollektivtrafik.

Stadsplanering och kommunernas översiktsplaner bör inkludera förutsättningar och framkomlighet för kollektivtrafiken, likväl som närhet och tillgänglighet till kommunal och kommersiell service för att minska det samlade behovet av transporter.

– Kommuner och regioner behöver, i samarbete med Trafikverket, utveckla verktyg och metoder för att kunna göra tydliga prioriteringar av gaturummet som skapar goda förutsättningar för kollektivtrafiken. Till exempel särskilda bussfiler och trafikljusprioriteringar för att kollektivtrafiken ska ta mer plats i gaturummet. En buss tar upp samma plats som 60 personbilar och ju mer vi kan använda befintlig infrastruktur desto bättre för stadsbilden, säger Astrid Adelsköld, Chef Trafikstöd, Keolis Sverige

Keolis Instämmer också i utredningens förslag om att det tillsätts en utredning om att statligt stöd får och bör kunna ges till drift av lokal eller regional kollektivtrafik inom ramen för stadsmiljöavtal.

För ytterligare information kontakta:

Jan Kilström, VD
jan.kilstrom@keolis.se

Karin Nilsson Malmén, Direktör kommunikation och resandeutveckling
karin.nilsson.malmen@keolis.se Telefon 070-358 43 06