Behandling av personuppgifter

Keolis Sverige AB, org.nr 556473-5057, med adress Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm, Stockholms län, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för det övergripande ändamålet att förmedla kollektivtrafikens styrkor och fördelar i förhållande till såväl den enskilda individen som samhället i stort samt för att säkra verksamhetens kvalitet mot huvudman respektive den enskilda resenären.

Personuppgifter behandlas för statistikändamål, exempelvis för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Demografisk data (t.ex. födelseår, ort och yrke) som du frivilligt lämnar till oss i samband med att du registrerar dig för våra pressmeddelanden eller nyhetsbrev, eller bjuds in till event och seminarium, behandlas för ändamålen att kunna rikta våra utskick till valda intressenter.

När du ansöker om arbete hos Keolis så kommer du att lägga information som innehåller personliga uppgifter. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, och telefonnummer. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg.

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats såsom skadeanmälan och anmälan om foto- och filmtillstånd samt felanmälan av hållplats, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter.

Om din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Information om kameraövervakning
Keolis använder kamerabevakning för att förebygga och upptäcka brott, skydda resenärer och anställda samt Keolis egendom från brott och olyckor. Syftet med kamerabevakningen är att se till att såväl resenärer som anställda är trygga i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Kamerabevakning sker med rörliga bilder från kameror placerade på våra bussar och depåer. Endast en begränsad grupp behöriga anställda hos Keolis samt behörig personal hos de företag som hanterar Keolis system för kameraövervakning har tillgång till materialet från kamerabevakningen. Materialet kan också komma att lämnas ut till polisen eller annan behörig myndighet om det behövs för utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut materialet.

Inspelat material sparas normalt i 72 drifttimmar, vilket motsvarar ungefär 6 dagar. Materialet kan komma att sparas längre om det behövs för att följa särskilda lagkrav eller om materialet är bevis i en pågående rättslig process.

Kamerabevakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning.

Inget krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter. Däremot, om du inte lämnar din e-postadress kan du inte prenumerera på våra nyhetsbrev eller pressmeddelanden.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Keolis behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig
tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Keolis värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina
personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på
EU-kommissionens webbplats.

Keolis kan även komma att lämna ut personuppgifter till  tredje part, exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter om dig som Keolis behandlar inom ramen för vår webbplats. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Keolis ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.
Vänligen kontakta Keolis i sådant fall.