Behandling av personuppgifter

Keolis Sverige AB, org.nr 556473-5057, med adress Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm, Stockholms län, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Inledning

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Keolis Sverige AB, org. nr. 556473–5057, med adress Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm (”Keolis”, ”vi”, ”vår” och ”oss”), behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder vår webbplats samt om dig som kommer i kontakt med oss i anledning av vår verksamhet och våra tjänster – vanligtvis för att du är kontaktperson hos en företagskund- eller partner eller en leverantör till oss samt i vissa fall som resenär. En stor del av personuppgiftsbehandlingen som sker när du reser med oss sker för den myndighet eller organisation som ansvarar för att planera, organisera och övervaka kollektivtrafiken inom det län, kommun eller en stad du rest i. Om du har frågor hur personuppgifter behandlas med koppling till biljettköp och resekort, samt i de flesta fall kamerabevakning ombord på fordon i kollektivtrafiken, så kan du vända dig till den myndighet eller organisation som ansvarar för att planera, organisera och övervaka kollektivtrafiken inom det län, kommun eller en stad du rest i.

Vi ansvarar för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i Integritetspolicyn i egen-skap av personuppgiftsansvarig. Om du vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@keolis.se

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför läsa igenom Integritetspolicyn, som vi kan komma att uppdatera från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från publicering på vår webbplats. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i Integritetpolicyn.

2. Hur vi samlar in dina personuppgifter

De uppgifter vi behandlar om dig samlas huvudsakligen in direkt från dig när du besöker och använder vår webbplats eller i samband med att vi kommer i kontakt med dig - t.ex. via e-post, telefon eller vid personliga möten, konferenser, mässor eller liknande tillfällen. Vi kan också samla in uppgifter om dig från tredje part, vanligtvis från det företag du representerar.

Resenärers uppgifter behandlas i vissa fall där Keolis är personuppgiftsansvarig för behandlingen. vi samlar in uppgifter om dig när du ansluter till Wi-Fi ombord på våra bussar, besöker våra hittegodsavdelning på depåer, kamerabevakning på depån, och i vissa fall kamerabevakning på bussar.

3. Hur vi behandlar dina personuppgifter

3.1            Inledning
Vi behandlar bara dina personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär bl.a. att vi måste ha stöd för ändamålen med behandlingen i form av så kallad rättslig grund, vilket för vår del huvudsakligen innebär någon av följande grunder:

Fullgörande av avtal – behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster eller annars fullgöra avtal oss emellan (gäller dig som bedriver företag genom enskild firma), eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås.

Om du agerar för annans räkning, t.ex. i egenskap av representant för ett företag (vilket vanligtvis är fallet), sker vår behandling med stöd av intresseavvägning och våra berättigade intressen av att kunna ingå respektive fullgöra avtalet med den du representerar.

Fullgörande av rättsliga förpliktelser – behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt t.ex. lag eller annan författning som vi omfattas av eller domstols- eller myndighetsbeslut som kräver att vi behandlar uppgifter om dig.

Uppgift av allmänt intresse – behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra tjänster inom kollektivtrafik vilket är en verksamhet som utgör uppgift av allmänt intresse.

Intresseavvägning – behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, dock förutsatt att inte dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter väger tyngre (i så fall får behandlingen inte ske).

Samtycke – behandlingen sker med stöd av ditt på förhand lämnade samtycke, där vi bl.a. har ett ansvar för att tydligt informera dig om vilken behandling du samtycker till samt möjligheten att på ett enkelt sätt återkalla ditt samtycke till vår fortsatta behandling
Nedan redogör vi närmare för de kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilka rättsliga grunder som vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på, inklusive hur länge uppgifterna om dig sparas hos oss.

3.2            Skapa, bibehålla och utveckla potentiell affärsrelationer


Ändamål med behandlingen
Kontakt och kommunikation med dig i syfte att skapa, bibehålla och utveckla en affärsrelation med dig eller det företag du representerar. I detta ingår bl.a. kommunikation via e-post om vår verksamhet, våra tjänster och våra pågående aktiviteter (se avsnitt 3.6 nedan).

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress
 • Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar
 • Uppgifter som du i övrigt tillhandahåller oss i samband med att vi kommunicerar med dig.

Rättslig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att skapa och därefter bibehålla och utveckla en affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

Lagringstid: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under en period om sex (6) månader efter det att uppgifterna samlades in. Om en affärsrelation etableras mellan oss och dig eller det företag du representerar under nämnda tidsperiod, behandlas dina personuppgifter dock fortsättningsvis i enlighet med avsnitt 3.4-3.7. nedan.

Delning av personuppgifter: Vi kommer att dela dina uppgifter med våra leverantörer och koncernbolag.3.3              Bibehålla och utveckla existerande affärsrelationer


Ändamål med behandlingen
Kontakt och kommunikation med dig i egenskap av kontaktperson hos någon av våra existerande kunder, partners, leverantörer eller affärskontakter i övrigt, i syfte att bibehålla samt utveckla vår affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

I detta ingår bl.a. sedvanlig administration av och kommunikation om våra kund-, partner- och leverantörsavtal samt kommunikation via e-post om vår verksamhet, våra tjänster och våra pågående aktiviteter (se avsnitt 3.5 respektive 3.6 nedan).

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress
 • Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar
 • De uppgifter som du i övrigt tillhandahåller oss i samband med att vi kommunicerar med dig.

Rättslig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att bibehålla och utveckla vår affärsrelation med dig eller det företag du representerar.


Lagringstid: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge vi har en affärsmässig relation till dig eller det företag du representerar, dock som längst i två (2) år från det att vi senast varit i kontakt med varandra i anledning av vår affärsmässiga relation. Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen (se vidare i avsnitt 3.7 nedan).

Delning av personuppgifter: Vi kommer att dela dina uppgifter med våra leverantörer och koncernbolag.3.4              Administrera ingående och fullgörande av avtal


Ändamål med behandlingen
Administration och kommunikation för att ingå eller fullgöra avtal mellan oss och dig eller det företag du representerar. I detta ingår bl.a. fakturering samt sedvanlig hantering, uppföljning och dokumentation av avtalsrelaterade frågor.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress
 • Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar
 • De uppgifter som du tillhandahåller oss i avtalsrelaterade frågor, t.ex. frågor om eller synpunkter på avtalade tjänster.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig eller det företag du representerar. Om du agerar för annans räkning, t.ex. i egenskap av representant för en kund, partner eller leverantör till oss sker vår behandling med stöd av intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna ingå respektive fullgöra avtalet med det företag du representerar.


Lagringstid: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge vi har en affärsmässig relation till dig eller det företag du representerar, dock som längst i två (2) år från det att vi senast varit i kontakt med varandra i anledning av vår affärsmässiga relation.Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen (se vidare i avsnitt 3.7 nedan).

Delning av personuppgifter: Vi kommer att dela dina uppgifter med våra leverantörer, koncernbolag, rådgivare och myndigheter.3.5              Nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick  


Ändamål med behandlingen
Administrera och genomföra e-postutskick, i syfte att informera om vår verksamhet, våra tjänster och pågående aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • E-postadress
 • För- och efternamn

Rättslig grund: Vi genomför bara marknadsföringsutskick via e-post till dig om du registrerat dig för att sådana utskick och då samtyckt till att ta emot dem.]


Lagringstid: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter för att genomföra marknadsföringsutskick via e-post till dig så länge du inte avregistrerat dig från att motta fortsatta utskick. Sådan avregistrering kan du göra när som helst genom att använda dig av länken för avregistrering som finns med i våra utskick.

Delning av personuppgifter: Vi kommer att dela dina uppgifter med våra leverantörer av marknadsföringstjänster och koncernbolag.3.6              Kamerabevakning i kollektivtrafik och depåer


Ändamål med behandlingen
Vi använder kamerabevakning i syfte att förebygga, beivra och utreda brott mot person eller egendom samt skapa en trygg miljö för resenärer, gäster och medarbetare. Genom stillbilder och rörlig bildinspelning från kamerabevakning på bussar och depåer kan personuppgifter om dig framgå direkt eller indirekt.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • Stillbilder och rörlig bild från kamerabevakning

Rättslig grund: Vi grundar vår kamerabevakning på intresseavvägning för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, störningar av allmän ordning, olyckor eller för att begränsa verkningarna av sådana händelser.


Lagringstid: Vi lagrar materialet som insamlats från bevakning i fordon i tre (3) driftsdygn (kameror spelar in material i tre (3) dygn som fordonet varit aktivt) eller tills dess det utlämnas till brottsutredande myndighet.Vi lagrar material som insamlats från depåer i upp till sju (7) dagar eller tills dess det utlämnas till brottsutredande myndighet.

Delning av personuppgifter: Vi kan dela material från kamerabevakning med polis och andra behöriga myndigheter.3.7              Kamerateknik vid positioneringssystem


Ändamål med behandlingen
På vissa depåområden används riktade sensorer med kamerateknik som kan söka efter skyltar och riktmärken på depåområdet för att bestämma bussens position. Denna kamerateknik kamerabevakning är nödvändig för att optimera och effektivisera Keolis verksamhet i syfte att säkerställa bussarnas position på området för att planera och driva verksamheten.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • Stillbilder från sensorer med kamerateknik

Rättslig grund: Vi grundar vår behandling på intresseavvägning för att effektivisera och planera vår verksamhet.


Lagringstid: Vi lagrar materialet som insamlats under sex månader från dess systemet först aktiverats. Efter dessa sex månader lagras inte material mer än ett (1) dygn).

Delning av personuppgifter: Vi delar material med leverantören som tillhandahåller systemet.3.8              Resenärsinformation vid särskild kollektivtrafik


Ändamål med behandlingen
Beroende på avtal med trafikhuvudmannen behandlar vi information om resenärer för att ta betalt för våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Körsträcka

Rättslig grund: Vi grundar vår behandling på den lagliga grunden att uppfylla eller förbereda avtal där den registrerade är part. Resenären ingår avtal om att nyttja kollektivtrafiken samt att betalning sker från annan (vanligt vis kommunen där resenären är invånare). Trafikhuvudmannen ersätter Keolis för sådan körning och kräver viss information för att i sin tur vidarefakturera slutbetalare.


Lagringstid: Vi lagrar materialet till dess trafikhuvudmannen erhållit information om körningen – vanligtvis 30 dagar. Faktureringsunderlag sparas under 8 år enligt skyldigheterna i Bokföringslagen (1999:1078).

Delning av personuppgifter: Vi delar material med trafikhuvudmannen.3.9              Resenärsinformation vid tjänster på fordon


Ändamål med behandlingen
Vi behandlar uppgifter om resenärer för att tillhandahålla internet ombord. Informationen inkluderar enhetens unika kod om resenären väljer att ansluta till Wi-Fi.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • Enhetsinformation som ansluter till Wi-Fi.

Rättslig grund: Vi grundar vår behandling på den lagliga grunden ett berättigat intresse. Tillhandahållandet av Wi-Fi ombord på bussen motiveras av att förbättra resenärsupplevelsen, öka attraktiviteten för kollektivtrafik, öka resenärsupplevelsen och främja hållbara transporter.


Lagringstid: Vi lagrar materialet under tiden resenären är uppkopplad till Wi-FI.

Delning av personuppgifter: Vi delar inte informationen med någon annan.3.10            Vid besök hos Keolis


Ädamål med behandlingen
För borttappade föremål kontaktar du oss för att besöka hittegodsavdelning. Vi sparar dem så länge som behövs. Du kan även komma att besöka oss på depå eller kontor för annan affärsrelaterad anledning. Vi behandlar vi personuppgifter för att säkerställa vilka som är belägna i lokalen eller området.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Rättslig grund: Vi grundar vår behandling på intresseavvägning för att säkerställa säkerheten på våra depåer och kontor samt för att uppfylla rättslig förpliktelse enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd.


Lagringstid: Uppgifter sparas så länge som nödvändigt, vanligtvis under tiden för ditt besök.

Delning av personuppgifter: Vi delar inte informationen med någon annan.3.11            Klagomål och övrig kontakt med Keolis


Ändamål med behandlingen
Du kan komma att kontakta oss för att vi ska bemöta skyldigheter enligt dataskyddsregelverk eller klagomål som du vill framföra.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Ärendeinformation

Rättslig grund: Vi grundar vår behandling på intresseavvägning för att bemöta klagomål och andra synpunkter från resenärer samt för att uppfylla rättslig förpliktelse enligt dataskyddsförordningen.


Lagringstid: Uppgifter sparas så länge som nödvändigt, vanligtvis under tiden för ditt besök.

Delning av personuppgifter: Vi delar inte informationen med någon annan.3.12            Skadereglering och utredning vid olycka


Ändamål med behandlingen
Vi kan komma att behandla uppgifter om dig för att anmäla, vidarebefordra uppgifter och administrera skador som skett på eller av företaget.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Ärendeinformation

Rättslig grund: Vi grundar vår behandling på intresseavvägning för att administrera försäkringsärenden eller utreda händelsen.


Lagringstid: Uppgifter ska raderas när de vidarebefordrats till försäkringsbolag eller myndighet. Om företaget försvarar eller gör gällande rättsliga anspråk sparas uppgifter under handläggningstid och eventuell omprövningstid/klagandetid.

Delning av personuppgifter: Uppgifter delas med försäkringsbolag och myndigheter.3.13            Behandling av uppgifter om anhöriga till anställda på Keolis


Ändamål med behandlingen
Vi kan komma att behandla uppgifter om dig för personaladministration, inklusive In Case of Emergency (ICE), försäkringar och annan relaterad information som är vanligt förekommande i anställningsförhållanden.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar avser:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Familjerelation till den anställde

Rättslig grund: Vi grundar vår behandling på att intresseavvägning för att administrera anställningsförhållandet.


Lagringstid: Uppgifter sparas så länge de är relevanta för personaladministration och anställningsförhållandet.

Delning av personuppgifter: Uppgifter delas med försäkringsbolag, myndighet och i vissa fall andra relevanta parter för ICE-situationer.


3.14            Fullgöra rättsliga förpliktelser samt tillvaratagande av rättsliga anspråk
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt t.ex. lag eller annan författning som vi omfattas av eller domstols- eller myndighetsbeslut som kräver att vi behandlar uppgifter om dig.Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att du eller det företag du representerar, vi själva eller berörd tredje part ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis vid förestående eller pågående tvist.

4. Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att tillse att vår hantering av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt. Som exempel är de system i vilka personuppgifterna lagras bara tillgängliga för våra anställda och tjänsteleverantörer som behöver uppgifterna för att fullgöra sina uppdrag. Dessa är även informerade om vikten av säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och säkerhetsnormer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk. Vi övervakar även våra system för att upptäcka sårbarheter.

5. Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till personer som behöver sådan åtkomst för de ändamål som beskrivs i avsnitt 3 ovan. Dina personuppgifter kommer därmed att delas med följande mottagare:

a)             Bolag inom vår koncern: Vi kommer att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern vid revisioner, utvärderingar, analyser eller presentationer av verksamheten i Sverige. Om vi delar personuppgifter inom vår koncern kommer vi att se till att uppgifterna även fortsättningsvis endast behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy.

b)             Trafikhuvudmän: En trafikhuvudman är en myndighet eller organisation som ansvarar för att planera, organisera och övervaka kollektivtrafiken inom en specifik geografisk region, såsom ett län, en kommun eller en stad. Trafikhuvudmannen har som uppgift att säkerställa en effektiv och samordnad kollektivtrafik, inklusive busstrafik och ibland även andra transportmedel som tåg eller spårvagnar. De driver ofta upphandlingar för trafiktjänster och samordnar olika aktörer för att uppnå målen för hållbar och tillgänglig kollektivtrafik. Keolis är ett sådant upphandlat trafikbolag som utför vissa trafiktjänster inom kollektivtrafiken. Bedrivandet av kollektivtrafik ses som en angelägenhet av allmänt intresse, vilket utgör en laglig grund för behandling av personuppgifter. Delning av information mellan trafikbolag och trafikhuvudman, för att säkerställa effektiva och tillgängliga kollektivtrafiktjänster, stöds av detta övergripande samhällsintresse.

c)             Våra leverantörer: Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för att hantera delar av vår verksamhet. Vi kommer att dela personuppgifter med dessa leverantörer för att de ska kunna utföra tjänster på uppdrag av oss, såsom att tillhandahålla oss stöd- och affärssystem eller utföra uppdrag som underleverantörer åt oss i anslutning till våra egna tjänster. När vi använder oss av leverantörer enligt denna punkt upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

d)             Samarbetspartners: Vi samarbetar emellanåt med externa parter för att kunna förbättra våra tjänster och verksamhet, t.ex. rådgivare. Dessa aktörer behandlar personuppgifter antingen som personuppgiftsansviga enligt deras egna villkor och riktlinjer för hantering av personuppgifter, eller som personuppgiftsbiträden till oss enligt våra instruktioner för behandlingen. I det senare fallet upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

e)             Försäljning eller överlåtelse: Vi kommer att överföra dina personuppgifter till en köpare/investerare eller potentiell köpare/investerare i samband med försäljning eller annan överlåtelse av samtliga eller delar av våra aktier, tillgångar eller vår verksamhet. Vid sådan överföring kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar dina uppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy. Ändamålet med en sådan överföring är att låta en (potentiell) köpare/investerare genomföra granskning av vår verksamhet samt i förekommande fall vidta åtgärder och förberedelser inför ett eventuellt köp eller investering, där överföringen sker med hänvisning till det berättigade intresset av en sådan möjlighet till granskning respektive eventuella åtgärder och förberedelser.

f)              Myndigheter: Vi kommer även att dela dina personuppgifter med t.ex. Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt t.ex. lag eller annan författning eller enligt domstols- eller myndighetsbeslut.

6. Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Eftersom en del av våra leverantörer arbetar internationellt kommer dina personuppgifter att överföras till länder utanför EU/EES enligt de avtal vi har med leverantörerna. Vi har i sådana fall en skyldighet att se till att överföringen sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning innan uppgifterna överförs, t.ex. genom att försäkra oss om att landet dit uppgifterna överförs uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, eller genom att säkerställa att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat och ytterligare lämpliga åtgärder för att tillvarata dina rättigheter och friheter.

Via följande länk hittar du information om de länder utanför EU/EES som EU-kommissionen beslutat uppfyller en adekvat skyddsnivå för tillåten överföring av personuppgifter:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via följande länk hittar du de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De länder utanför EU/EES som våra leverantörer för närvarande kan komma att överföra personuppgifter till är följande: Kanada och USA.

7. Dina rättigheter

Du har rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Information om dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dem anges nedan.

Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning och att det i förekommande fall kan föreligga undantag från rättigheterna. Vi ber dig även observera att vi kan komma att behöva mer information från dig i syfte att bl.a. bekräfta din identitet innan vi går vidare med din begäran om att utöva av dina rättigheter.

För att utöva dina rättigheter eller begära mer information om dessa ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post: dataskyddsombud@keolis.se.

Du har rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Information om dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dem anges nedan.

Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning och att det i förekommande fall kan föreligga undantag från rättigheterna. Vi ber dig även observera att vi kan komma att behöva mer information från dig i syfte att bl.a. bekräfta din identitet innan vi går vidare med din begäran om att utöva av dina rättigheter.

För att utöva dina rättigheter eller begära mer information om dessa ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post: dataskyddsombud@keolis.se.

7.1             Rätten till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt ytterligare information om den aktuella behandlingen, såsom för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter samt vilka mottagare som personuppgifterna lämnats ut till.

7.2              Rätten till rättelse
Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du kan även ha rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.

7.3              Rätten till radering
Du kan begära att vi utan dröjsmål raderar dina personuppgifter om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats;
 • Vår personuppgiftsbehandling sker med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga;
 • Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och din invändning väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av behandlingen;
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

7.4              Rätten till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte;
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att vi raderar dina personuppgifter och istället begär att vi begränsar användningen av dem;
 • Vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål de samlades in för, samtidigt som du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • Du invänt mot den behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och väntar på kontroll av om din invändning väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av att fortsätta med behandlingen.

7.5              Rätten att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker baserat på vårt eller annans berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

7.6              Rätten till dataportabilitet
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett avtal med dig eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format. Du har rätt att få uppgifterna i fråga överförda från oss direkt till annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt.

Vi ber dig observera att denna rätt till s.k. dataportabilitet inte omfattar sådana uppgifter som behandlas manuellt av oss.

7.7              Rätt att återkalla ditt samtycke
Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

7.8              Keolis bemötande av begäran från registrerad
När du begär att utöva en rättighet ska Keolis bemöta sådan begäran så snart som möjligt och senast inom en månad från det att begäran mottogs.

Vi på Keolis är engagerade i att skydda och respektera din integritet när vi behandlar dina personuppgifter. Vid begäran om tillgång, radering eller andra rättigheter, kan det finnas situationer där vi inte fullt ut kan uppfylla begäran av följande skäl:

Berättigat intresse:
Vi kan ha ett berättigat intresse som överväger din begäran, vilket innebär att vi kan behålla vissa uppgifter för att upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier eller skydda våra rättigheter.

Ändamålsbegränsning:
Trots en begäran om radering kan det finnas fall där vi behöver behålla vissa uppgifter för att uppfylla de ursprungliga ändamålen för insamlingen.

Juridiska skyldigheter:
Vi kan vara skyldiga att behålla vissa uppgifter enligt lagliga krav, som t.ex. vid juridiska förpliktelser eller för att uppfylla myndighetskrav.

Tekniska begränsningar:
Tekniska begränsningar kan hindra oss från att fullständigt möta vissa begäranden, exempelvis vid komplexa bearbetningar.

Särskilt om rättigheter kopplade till kamerabevakning/kamerainspelning
Ett registerutdrag från Keolis inkluderas inte personuppgifter som består av rörliga eller stillbilder från trygghetskameror. Detta beror delvis på att vi saknar tekniska möjligheter att identifiera personer i rörliga bilder och saknar ett referensregister som kopplar bilder till specifika personer. Kamerornas material är sekretessbelagt för tredje part, vilket innebär att även om vi kunde identifiera personer, måste bilder på andra personer maskas bort. Ytterligare bearbetning krävs för att göra materialet "tittbart". Sammantaget skulle detta utgöra en oproportionerligt stor arbetsbörda för att framställa sådana bilder. Vi strävar efter att respektera din integritet samtidigt som vi upprätthåller nödvändig säkerhet och sekretess kring trygghetskamerauppgifter.

Annan viktig information vid utövande av dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen behöver vi inte behålla eller skaffa ytterligare information för identifiering om det inte krävs för ändamålen. Om vi inte kan identifiera dig, informerar vi dig om det när det är möjligt. Vissa rättigheter kan undantas, men du kan tillhandahålla ytterligare information vid utövande av dina rättigheter för identifiering.

Vi strävar alltid efter att balansera dina rättigheter med våra egna skyldigheter och intressen. Om du har frågor eller önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas, är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@keolis.se

8. Externa länkar

Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter om dig som Keolis behandlar inom ramen för vår webbplats eller vår verksamhet. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

9. Klagomål till tillsynsmyndigheten

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten:

Telefon08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress:
Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm