Nyheter


 • Keolis störst i Nordamerika på Eldrivna skolbussar

  Keolis Canada beställde i dagarna 12 nya skolbussar från tillverkaren The Lion Electric Co. Beställningen är en av de största Lion har mottagit och innebär att Keolis blir störst i Nordamerika på eldrivna skolbussar. Bussarna har kapacitet för 72 resenärer och kommer trafikera området North Shore i Montreal. Keolis kommer att köra sammanlagt 14 bussar av denna typ vilket innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 3864 ton under bussarnas livslängd. Beställningen är ett steg i Keolis vision att tillhandahålla hållbara och innovativa lösningar inom persontrafiken.Läs hela pressmeddelandet på engelska här Pdf, 54.7 kB, öppnas i nytt fönster..


 • Linje 6 - en lyckad satsning

  I rapporten framgår att de genomförda framkomlighetsåtgärderna bidragit med en positiv effekt på restid och medelhastighet längs linje 6, dessa motverkas dock av en generellt lägre framkomlighet lokalt på grund av trängsel och vägarbeten. Längs hela linjen minskar medelhastigheten något på linje 6 jämfört med linje 73 som tidigare trafikerade sträckan. På delsträckan där de flesta åtgärder genomförts, mellan Östra station och Ropsten i båda riktningar, har hastigheten dock ökat vilket pekar på att åtgärderna gett önskad effekt. Många av de uppsatta projektmålen för en attraktiv kollektivtrafik nås, såsom effektivare hållplatsstopp, en trafikståtid under 15 procent och en pålitlighet över 70 procent. Samtidigt nås inte förutsägbarhetsmålet om maximalt 20 procent variation i restid.
  Den bibehållna framkomligheten tillsammans med mer kapacitetsstarka fordon och regelbunden trafik med utökad turtäthet har dock gett en attraktivare kollektivtrafik med positivt resultat på resandeutvecklingen. Att resandet en genomsnittsvardag ökat med 66 procent fördelat över dygnets alla timmar visar på effekten av en tydlig gemensam satsning på Stockholms nya stomlinje.
  Lärdomar
  Rapporten konstaterar vidare att de lärdomar och förbättringsförslag som erhållits av samarbetet i detta projekt är viktiga att ta med sig i framtida satsningar av detta slag, och exempelvis även i fortsatt arbete med handlingsplan för stombuss.
  Den goda samverkan som skett för framtagande av genomförandeplan och framkomlighetsåtgärder mellan Keolis, Trafikförvaltningen, Stockholms stad och Solna stad har varit nyckeln till framgång i detta projekt. Det viktigaste för en effektiv samverkan är att respektive organisation arbetar med sina delar mot ett gemensamt mål och att framkomlighetsåtgärderna genomförs samtidigt och innan trafikstart. Att projektet var politiskt beslutat och därmed tydligt förankrat hos alla parter gav draghjälp till projektet.
  Framtiden
  Förutom högre turtäthet och trafikering med blå ledbussar har arbetet fokuserat på framkomlighetsåtgärder i form av nya busskörfält, prioritering i trafiksignaler och andra trimningsåtgärder inom befintligt gatuutrymme.
  I stomnätsplanen för Stockholms län redovisas även en förlängning av linje 6 mot Vällingby via Solna centrum och Sundbyberg. Ett första steg mot detta mål är att förlänga linjen utmed Solnavägen och vidare till Solna centrum, ett projekt som skulle gynnas av ett liknande, effektivt samarbete kring framkomlighet och trafikering mot ett nytt gemensamt mål.Hela rapporten finns att läsa här Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster..
  Stombusslinje 6

 • Nytt kontrakt i Frankrike - Nancy métropole

  Med start 1 januari 2019 och 6 år framåt kommer Keolis driva trafiken i Nancy Métropole som utgörs av staden Nancy och dess kringliggande områden, kontraktet kommer att omsätta 346,8 miljoner euro. Inom uppdraget ryms ansvaret för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken som i Nancy bland annat innefattar spårvagn, buss, serviceresor och on-demand resor. Keolis kommer också att förvalta pendlarparkeringar och utveckla samarbetet med cykelplattformen Maison du Vélo du Grand Nancy.
  Läs hela pressmeddelandet på engelska här Pdf, 46.1 kB, öppnas i nytt fönster.. • Odense spårvägar - nytt kontrakt för Keolis

  Den 29 november blev Keolis ”preferred operator” av den tilltänkta spårvägen i Odense. Keolis skall sköta såväl underhåll som drift av den nya spårvägstrafiken som beräknas tas i bruk i slutet av år 2020. Kontraktet löper på 15 år och kommer att omsätta ca 230 miljoner euro.Läs hela pressmeddelandet på engelska här Pdf, 49.1 kB, öppnas i nytt fönster.. • Keolis tillbaka på Hornsberg en vecka efter branden