Hållbarhet – Keolis policys

Här hittar du beskivningar av de policys som i störst utsträckning påverkar hela den svenska verksamheten. Keolis hållbarhetspolicy styr bolagets samtliga styrande dokument och omfattar alla delar av Keolis verksamhet.

Keolis hållbarhetspolicy

Keolis hållbarhetspolicy

Keolis arbetar med att förbättra resandet i vardagen genom att utveckla och driva säkra, smarta och hållbara mobilitetslösningar som är tillgängliga för alla. För att kunna göra det idag och i imorgon så utvecklar vi lösningar för en hållbar kollektivtrafik; ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Genom erfarenhetsutbyte och utvärdering av verksamheten strävar Keolis efter ständig förbättring och ökad medvetenhet, vilket vi uppnår genom ett
systematiskt och förebyggande arbete inom alla områden i enlighet med våra policyer.

Tillsammans med våra huvudmän vill Keolis möjliggöra hållbara städer och en levande landsbygd genom att erbjuda säkra, miljövänliga, ekonomiskt överkomliga och tillgängliga transporter runt om i Sverige. Vår verksamhet minskar städernas miljöpåverkan, och på så vis hjälper vi till att främja regionernas utvecklingsplanering samtidigt som vi bidrar till en inkluderande och hållbar urbanisering. Men vårt största bidrag till hållbarhet uppnår vi genom att få fler att resa med oss, genom att leverera en effektiv, säker och
högkvalitativ produktion med hjälp av kompetenta och engagerade medarbetare.

Vi förbinder oss till att sätta höga hållbarhetskrav, inte bara på oss själva men även på våra partners och genom hela vår leverantörskedja, och Keolis ställer sig bakom FN:s företagsinitiativ Global Compact, och de principer det bygger på.

Lite mer konkret

 • Vi skapar förutsättningar för en säker, trygg och attraktiv arbetsmiljö samt god hälsa på lika villkor för alla medarbetare.
 • Vi iakttar god affärssed och agera etiskt inom verksamheten samt i relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Vi verkar för att förhindra mutor och korruption i såväl den egna verksamheten som hos underleverantörer och samarbetspartners.
 • Vi säkerställer att tillämpliga hållbarhetsaspekter beaktas vid all upphandling.
 • Vi eftersträvar en god dialog med samhället och dess företrädare samt följa gällande lagar och föreskrifter så som de är avsedda, inkluderat ett ansvarsfullt och föredömligt agerande inom skatteområdet.
 • Vi bedriver en verksamhet med uthålligt god lönsamhet som skapar trygghet för kunder, medarbetare och leverantörer.
 • Vi förebygger och förhindrar diskriminering och kränkande särbehandling samt främja tolerans och likabehandling mellan individer.
 • Vi verkar för en jämn fördelning av män och kvinnor på alla nivåer i bolaget samt lika lön för lika arbete.
 • Vi säkerställer att Keolis medarbetare kontinuerligt utbildas och utvecklas för att ha kompetens som motsvarar bolagets nuvarande och framtida behov.
 • Vi verkar för att minimera utsläpp till luft, mark och vatten samt reducerad resursanvändning.
 • Vi arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor och strävar efter ständiga förbättringar inom arbetsmiljö, miljö, trafiksäkerhet, kvalitet och social hållbarhet.

Social hållbarhet - att sätta människors behov och välbefinnande i centrum och bidra till att alla individer behandlas likvärdigt.

Miljömässig hållbarhet – att bidra till att utveckla samhället utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Ekonomisk hållbarhet – att säkra det ekonomiska värdet för verksamheten i balans med ekologisk och social hållbarhet.

Keolis säkerhetspolicy

Keolis säkerhetspolicy

Vår säkerhetskultur – en del av vår vardag.

På Keolis sätter vi säkerheten främst, varje dag, året runt, för våra medarbetare, besökare, resenärer och medtrafikanter. Vår verksamhet ska alltid kännetecknas av ett högt säkerhetstänk där vi aldrig gör avkall på säkerheten.

Keolis ska ha ett förebyggande säkerhetsarbete med en god beredskap för att möta de utmaningar som kan uppstå. Det innebär att vi har handlingsplaner och rutiner för att hantera allvarliga händelser och kriser, oavsett var och när på dygnet de inträffar. För att ha en god krisberedskap arbetar vi löpande förebyggande med riskbedömningar av såväl vår dagliga verksamhet som vid förändringar.

Vi arbetar proaktivt i samverkan med våra huvudmän, myndigheter, samarbetspartners och andra intressenter för att systematiskt utveckla verksamheten.

Där vi bedriver spårverksamhet har vi ett nära samarbete med spårinnehavare för att följa upp händelser och tillbud för att proaktivt verka för en säkrare trafikmiljö.

Vi följer alltid upp händelser och tillbud i verksamheten, för att kunna vidta lämpliga åtgärder och för att möjliggöra ett proaktivt arbete för både våra medarbetares och allmänhetens säkerhet.

Lite mer konkret

 • Vi tillser att när vi är på en ny plats att vi har kännedom om verksamhetens risker
  och nödutrymningsrutiner.
 • Vi möter alltid upp våra besökare, ser till att de skriver in sig samt får en
  säkerhetsgenomgång och låna en reflexväst.
 • Om vi får reda på fel eller upptäcker brister i verksamheten rapporterar vi det alltid.
 • Vi utreder och grundorsaksanalyserar alltid allvarligare händelser och tillbud i vår
  verksamhet.

Så här kan du bidra

 • Rapportera alltid fel och brister.
 • Använd alltid korrekt skyddsutrustning när du arbetar.
 • Släpp aldrig in obehöriga på depåområdet eller i våra lokaler. Ser du någon som du är osäker på om den är behörig – våga fråga.
 • Bär alltid ditt passerkort synligt om du inte bär Keolis uniform eller arbetskläder med logotyp på när du vistas i våra lokaler.
 • Påtala felbeteenden, genom att göra det bidrar du till en säkrare verksamhet och stärker vår säkerhetskultur. Att påpeka ett felaktigt beteende är alltid av omsorg.

Keolis kvalitetspolicy

Keolis kvalitetspolicy 

Resenärens nöjdhet är grundläggande för att stärka kollektivtrafiken som ett viktigt bidrag till ett hållbart samhälle.

På Keolis utgår vi från våra uppdragsgivares och resenärers behov och krav och vi
arbetar professionellt i en effektiv verksamhet för att alltid leverera en pålitlig och trygg
trafik för våra resenärer. Nöjda uppdragsgivare och nöjda resenärer är en förutsättning
för Keolis fortlevnad och framtida utveckling.

Keolis motiverade medarbetare bidrar till ökad kundnöjdhet och en fortsatt hållbar
samhällsutveckling genom ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar.

Lite mer konkret

 • För att beskriva riktning, mål och plan för Keolis framtid finns Keolis Way framtagen. Keolis Way består av fyra pelare som beskriver vilka vi verkar för samt fyra fokusområden som beskriver vad vi fokuserar på att
  göra. Vår affärsplan och strategi beskriver våra mål och vad vi gör för att nå dit. Keolis Way genomsyrar hela verksamheten och dess utvecklingsarbete, och följs upp löpande.
 • Vår verksamhet bedrivs med hjälp av standardiserade arbetssätt, vilka utgör grunden då vi arbetar med systematiskt förbättringsarbete.
 • För att säkerställa att vi uppfyller lagar och andra krav, genomför vi interna revisioner av vår verksamhet samt egenkontroller i den dagliga verksamheten.
 • Vi säkerställer en hög leveransförmåga i kollektivtrafiken genom en tydligt beskriven och implementerad kärnprocess som omfattar hela värdekedjan.
 • För att säkerställa nöjda resenärer och trafikhuvudmän, genomförs löpande uppföljningsmöten med våra trafikhuvudmän och analys av våra resenärers upplevelser av bemötande och resan.

Så här kan du bidra

 • Följ beslutade arbetssätt och processer, på så sätt är du säker på att du följer lagar och andra krav.
 • Genom att löpande utvärdera våra arbetssätt och föreslå förbättringar bidrar du till Keolis förbättringsarbete.
 • Rapportera avvikelser, både de du ser och de du själv upplever.
 • Ta ansvar för ditt arbete och uppträd alltid professionellt i mötet med våra huvudmän och resenärer.

Keolis miljöpolicy

Keolis miljöpolicy

Keolis ska arbeta för en långsiktigt miljömässigt hållbar kollektivtrafik genom användning av
förnybara energikällor, minskad resursförbrukning och ständigt minskad påverkan på miljö och klimat ur ett livscykelperspektiv. Genom kunskap, digitalisering och innovation arbetar vi för att
minimera utsläpp till luft, vatten och mark från vår verksamhet.

Vi ska i samverkan med våra huvudmän, leverantörer och samarbetspartners driva utvecklingen mot en mer miljöanpassad och cirkulär teknik som gör att det kollektiva resandet blir ett naturligt val för samhället och medverkar till att fler vill resa kollektivt.

Vi ska i alla delar följa aktuell lagstiftning och riskbedöma verksamheten för att arbeta effektivt i vår produktion. Genom kompetenta och engagerade medarbetare så kan vi förebygga föroreningar och ständigt förbättra oss.

Lite mer konkret

 • Vi mäter och följer upp både vår direkta och indirekta miljöpåverkan, och arbetar aktivt med energieffektivisering av både depå och trafik.
 • Vi arbetar systematiskt med miljö och är certifierade enligt ISO14001:2015.
 • Vi väljer, i den mån det är möjligt, kemikalier med minst miljöpåverkan och brett användningsområde för att minska antalet kemikalier.
 • Vi återanvänder i största möjliga mån vårt tvättvatten när vi tvättar våra bussar.
 • Vi håller oss i framkant när det gäller drivmedel, och har haft en fossilfri bussflotta sedan 2015.
 • Vi väljer leverantörer som håller en hög nivå på sitt miljöarbete och använder EcoVadis som partner för att säkerställa detta.
 • Vi håller en hög nivå på vår service av bussarna för att de ska få ett längre liv.
 • Vi arbetar med KeoDrive, en smartare körteknik för sparsam körning som bland annat leder till minskade utsläpp.
 • Vi reparerar framför att köpa nytt där det är möjligt.
 • Vi arbetar med våra intressenter, så som huvudmän och myndigheter, för att säkerställa en miljömässigt hållbar verksamhet.

Så kan du bidra

 • Gör det du kan för att minska den miljöpåverkan ditt eget arbete har – använd resurser så effektivt som möjligt, och återanvänd och återvinn det som är möjligt.
 • Använd kemiska produkter med försiktighet och följ de föreskrifter som finns i säkerhetsdatabladet.
 • Som bussförare kör vi jämnt och planerar vår körning för att minimera de utsläpp vi orsakar.
 • Gör dig bekant med rutinerna som gäller för nödlägen och beredskap i din arbetsvardag, oavsett om den är på bussen i trafik eller i arbetet på depån. Ett snabbt ingripande kan förhindra farliga utsläpp i naturen.

Keolis trygghetspolicy

Keolis trygghetspolicy

Keolis har en viktig funktion i människors vardag. En stor del av befolkningen i de områden där vi verkar reser med kollektivtrafik dagligen eller har någon gång rest med eller kommit i kontakt med vår trafik. För de allra flesta resenärer genomförs resan under trygga former men ibland inträffar oönskade händelser. Vi på Keolis strävar efter att alla resenärer ska
få en trygg och behaglig resa men är samtidigt ödmjuka inför det faktum att ingen verksamhet är förskonad från problem.

Vi ska i samverkan med våra huvudmän, leverantörer och samarbetspartners verka för att driva utvecklingen mot en tryggare kollektivtrafik där resenärernas upplevelse står i fokus så att kollektivtrafiken
blir ett naturligt val för resande och därmed bidrar till att öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Ett lokalt förankrat systematiskt trygghetsarbete ger oss ökad kunskap om vårt närområde och bidrar till att vi kan ge medarbetarna rätt förutsättningar att hantera de situationer som kan uppstå.

Genom att årligen sätta upp trygghetsmål som följs upp såväl i de lokala depåledningsgrupperna som den verkställande ledningen skapar Keolis en delaktighet i hela företaget vad gäller trygghetsarbetet. Insatser, mål och utfall blir kända av samtliga medarbetare vilket skapar en stark medvetenhet
om vad som behöver göras för att tryggheten ska bestå.

Lite mer konkret

 • I våra Trygg- och säkerhetsmöten arbetar vi proaktivt samtidigt som vi löpande följer upp de
  händelser som inträffat och lägger planer för att förebygga att de inte återupprepas.
 • Vi utbildar alla våra medarbetare för att kunna hantera de otrygga situationer som kan
  uppstå i vår verksamhet.
 • När vi lägger om trafiken både vid planerade och akuta störningar tar vi hänsyn till trygghetsperspektivet.
 • Vår trafikledning håller våra förare och andra trafiknära medarbetare informerade så att de i
  sin tur kan hålla våra resenärer uppdaterade om störningar i vår egen men även i angränsande trafik.
 • Vi samverkar med närområdets lokala aktörer för att bidra till en tryggare miljö både i och
  kring vår trafik.

Så kan du bidra

 • Hälsa och välkomna alltid resenärerna när de kliver ombord på din buss, då medverkar du till en trygg och positiv atmosfär ombord. Genom det korta mötet med resenären ökar även dina möjligheter till att upptäcka ett avvikande beteende.
 • Kör ditt fordon på ett behagligt sätt, stanna rätt och mjukt vid hållplatserna och undvik om möjligt plötsliga accelerationer eller inbromsningar.
 • Rapportera när du ser trasig belysning eller andra fel på våra hållplatser och i kringliggande miljö.
 • Ha kunskap om vårt eget och våra angränsande linjenät så att du kan hjälpa våra resenärer med tex. alternativa färdvägar vid en störning.

Keolis trafiksäkerhetspolicy

Keolis trafiksäkerhetspolicy

Keolis långsiktiga mål är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i samband med vår trafik. Antalet omkomna och skadade ska minska för varje år.

Genom en nära samverkan med våra huvudmän, väghållare, samarbetspartners och andra intressenter bidrar vi till att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö för alla.

Keolis medarbetare ska alltid ha rätt kunskaper och förutsättningar för att på ett säkert sätt utföra sitt uppdrag.

Vi ska i alla delar följa aktuell lagstiftning och arbeta med ständiga förbättringar för att förebygga trafikolyckor.

Vi ska årligen sätta trafiksäkerhetsmål vilka ska följas upp i respektive forum från lokal ledning upp till verkställande ledning. Målen och dess utfall ska vara finnas tillgängliga och kommuniceras till samtliga medarbetare.

Trafiksäkerhetsarbetet ska bedrivas proaktivt, riskfyllda moment och beteenden inom verksamheten ska identifieras, grundorsaksanalyseras och lämpliga åtgärder vidtas, innan olyckor inträffar. Om/när en olycka inträffar utreds dessa och bakomliggande orsaker identifieras för att förhindra att det upprepas.

Lite mer konkret

 • Säkerhetskontroll utförs varje dygn innan fordon tas i drift och vi har ett förebyggande service- och underhållsprogram för hela vår fordonspark.
 • Våra fordon är utrustade med alkolås vilket samtliga förare ska använda enligt instruktion innan påbörjad tjänst och vid avlösning, detta gäller även i våra tjänstebilar och avlösningsbilar.
 • Vi följer upp våra medarbetares kompetens genom bland annat medarbetarsamtal, tid i trafik och lagefterlevnadskontroller.
 • Genom ett nära samarbete med våra ägare utbyter vi erfarenheter inom hela koncernen för att ur ett globalt perspektiv bidra till en bättre trafikmiljö.

Så kan du bidra

 • Föregå med ett gott exempel i trafiken.
 • Använd alltid bälte.
 • Använd inte mobiltelefon under körning.
 • Följ gällande trafikregler och anpassa alltid hastighet och körning till rådande trafiksituation.
 • Rapportera alltid tillbud och framkomlighetsproblem.